De unde vine botezul lui Ioan, de la oameni sau de la Dumnezeu?

De unde vine botezul lui Ioan,

de la oameni sau de la Dumnezeu?

1. De unde vine botezul lui Ioan? Răspunsul este foarte uşor de anticipat deoarece Domnul Însuşi pune această întrebare preoţilor celor mai de seamă şi bătrânilor norodului (Matei 21.25). Din răspunsul acestora şi al Domnului Isus, deducem că lucrarea cât şi botezul lui Ioan fiul lui Zaharia, venea direct de la Dumnezeu.

Iată câteva motive menţionate pe paginile evangheliilor că atât Ioan cât şi lucrarea pentru care era trimis venea de la Dumnezeu:

– Ioan era anunţat încă din Vechiul Testament că va veni să fie sol înaintea lui Mesia, să întoarcă oamenii la Acesta şi să îi înveţe să umble în înţelepciunea celor neprihăniţi: Isaia 40.3-5; Maleahi 3.1. Domnul Isus Însuşi mărturiseşte despre Ioan Afundătorul lucrul acesta:

,,Acesta este cel despre care este scris: Iată, Eu trimit înaintea feţei Tale pe solul Meu, care Îţi va pregăti calea înaintea Ta” (Luca 7.27).

– lui Zaharia îngerul îi face cunoscut lucrul acesta în Templu când aduce jertfa – Luca 1.11-17.

– ca semn al necredinţei sale că el va avea pe acest fiu, rămâne vre-o 9 luni mut – Luca 1.20.

– Ioan era singurul mandatat de Dumnezeu pentru această solie. Domnul nu a mai chemat pe nimeni asemenea lui nici în timpul lui şi nici după aceea. Domnul nu mai cheamă pe nimeni să boteze fără ca el însuşi să fie botezat şi nu mai cheamă pe nimeni ca înainte mergător pentru Mesia.

2. În ce consta solia lui Ioan fiul lui Zaharia? Solia lui consta în:

1. o viaţă morală de excepţie (plin de Duhul Sfânt din pântecele mamei sale, trăind ca nazireu restul vieţii sale – Luca 1.15);

2. întoarcerea spirituală a unora din fiii lui Israel la Dumnezeul lor ca să pregătească lui Mesia un popor binevoitor (Luca 1.16-17).

3. venirea sa în puterea lui Ilie. În cartea sa Maleahi explică ce însemna duhul şi puterea lui Ilie. Aceasta consta în întoarcerea inimilor părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor (cum făcuse Ilie cu poporul pe Carmel – 1 Împăraţi 18.), ca nu cumva la venirea Sa Cristosul să lovească ţara cu blestem (Maleahi 4.5-6)

Întoarcerea celor răzvrătiţi la umblarea în înţelepciunea celor drepţi se făcea prin:

predicarea evangheliei

– naşterea din nou a ascultătorului

– aducerea de roade vrednice de pocăinţă

– afundarea acestuia în apă

– aşteptarea venirii din clipă în clipă a Cristosului (Mesia) care S-a dovedit a fi Isus din Nazaret (Ioan 1.41)

3. Botezul lui Ioan nu poate fi despărţit niciodată de:

– chemarea lui Ioan ca ambasador ce anunţa poporului evreu venirea imediată a lui Isus din Nazaret (Luca 3.2,4);

– predicarea evangheliei spre iertarea păcatelor (Luca 3.3);

– sfătuirea convertiţilor (Luca 3. 10-14);

– cercetarea lor în privinţa roadelor (Luca 3.7-8);

– mărturisire publică a păcatelor înainte de botez (Matei 3.6) apoi:

– afundarea lor în apă (Matei 3.6);

– anunţarea judecăţii aspre a tuturor acelora care nu îi primeau mesajul soliei (Matei 3.10-12).

4. Botezul lui Ioan era planul lui Dumnezeu pentru poporul Său. Toţi cei care respingeau în generaţia aceea botezul lui Ioan fiul lui Zaharia, trebuiau priviţi ca unii care respingeau hotărârea lui Dumnezeu cu privire la ei:

,,Şi tot poporul care a auzit şi vameşii au dat dreptate lui Dumnezeu, fiind botezaţi cu botezul lui Ioan; dar fariseii şi învăţătorii legii au respins pentru ei înşişi hotărârea lui Dumnezeu, nefiind botezaţi de el.” (Luca 7.29-30).

Deci dacă spuneai că tu crezi în Dumnezeu în generaţia aceea şi nu primeai mesajul şi lucrarea lui Ioan de botezare, nu demonstrai că erai credincios adevărat ci unul prefăcut.