Isus Adevărata Viţă – Ioan 15

 

Isus Adevătata Viță

Ioan 15

 

 

 

1. Voi cânta preaiubitului meu o cântare a iubitului meu despre via sa. Preaiubitul meu avea o vie pe un deal foarte mănos.

 

2. Şi a săpat-o şi i-a înlăturat pietrele şi a plantat-o cu viţa cea mai aleasă. Şi a construit un turn în mijlocul ei şi a săpat şi un teasc în ea; şi aştepta să facă struguri, dar a făcut struguri sălbatici.

 

3. „Şi acum, locuitori ai Ierusalimului şi bărbaţi ai lui Iuda, judecaţi, vă rog, între Mine şi via Mea.

 

4. Ce mai era de făcut pentru via Mea şi nu i-am făcut? De ce, când Mă aşteptam să facă struguri, a făcut struguri sălbatici?

 

5. Şi acum vă voi face cunoscut ce voi face viei Mele: îi voi smulge gardul şi va fi mâncată; îi voi surpa zidul şi va fi călcată în picioare;

 

6. şi o voi pustii; va fi netăiată şi nesăpată şi vor creşte în ea mărăcini şi spini; şi voi porunci norilor să nu lase să cadă ploaie peste ea“.

 

7. Pentru că via Domnului oştirilor este casa lui Israel, iar bărbaţii lui Iuda, viţa desfătării Lui. Şi El Se aştepta la judecată şi iată vărsare de sânge; la dreptate, şi iată un strigăt.

 

(Isaia 5 http://biblia.ro/vdc/vt/isaia/05/ )

1. Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este viticultorul.

 

 

2. Pe orice mlădiţă în Mine care nu aduce rod, o îndepărtează; şi pe oricare aduce rod, o curăţă, ca să aducă mai mult rod.

 

3. Deja voi sunteţi curaţi, datorită Cuvântului pe care vi l-am spus.

 

4. Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduce rod, dacă nu rămâneţi în Mine.

 

5. Eu sunt viţa, voi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi Eu în el, acela aduce mult rod; pentru că fără Mine nu puteţi face nimic.

 

6. Dacă cineva nu rămâne în Mine, este aruncat afară ca mlădiţa şi se usucă; şi ei le adună şi le aruncă în foc şi sunt arse.

 

7. Dacă rămâneţi în Mine şi cuvintele Mele rămân în voi, cereţi orice vreţi şi vi se va face.

 

8. În aceasta este glorificat Tatăl Meu: că aduceţi mult rod şi Îmi veţi fi ucenici.

  

(Ioan 15: http://biblia.ro/vdc/nt/ioan/15/ )

 

 

Pilda aceasta în care Domnul Isus se compară cu adevărata Viță, este o pildă spusă pe context evreiesc, în care ucenicii Domnului știau din Isaia 5 cine este via. Chiar preoţii cei mai de seamă şi fariseii nu aveau nici o problemă în înţelegerea faptului cine era via. Chiar ei înţeleg pilda îşi rostesc singuri sentinţa când Domnul Isus le înfăţişază scoaterea şi omorârea Sa în afară din vie:

 

,,Ei I-au răspuns: „Pe ticăloşii aceia ticălos îi va pierde, şi via o va da altor vieri, care-i vor da roadele la vremea lor. De aceea, vă spun că Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. După ce au auzit pildele Lui, preoţii cei mai de seamă şi fariseii au înţeles că Isus vorbeşte despre ei ” (Mat. 21.41,43,45).

 

Pilda din Isaia 5, era concepută ca o cântare făcută Preaiubitului Său despre via ce o avea sădită pe un deal mănos. Via era casa lui Israel şi bărbaţii lui Iuda viţa desfătării Lui (aceia în care El trebuia să îşi găsească toată plăcerea). Pilda din Isaia este dată ca să arate că toată casa lui Israel se stricase (făcuse struguri sălbatici) şi Domnul avea de gând să îi smulgă gardul şi să fie mâncată; să îi surpe zidul şi să fie călcată în picioare şi pustiită. Să o lase netăiată şi nesăpată ca să crească în ea mărăcini şi spini; ca apoi să poruncească norilor să nu lase să cadă ploaie peste ea.

 

Lucrul acesta L-a făcut Dumnezeu prima dată pe timpul lui Nebucadneţar, apoi în anul 70 după ce ,,Domnul este scos şi răstignit afară din vie”. Motivul pentru care urma să facă toate acestea: ,,El se aştepta la judecată, şi când colo, iată sânge vărsat! Se aştepta la dreptate, şi când colo, iată strigăte de apăsare!” (v.7).

 

Pe fondul acestei pilde binecunoscute de evrei, vine Domnul Isus Cristos şi le spune: Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este viticultorul. El practic se identifică cu Bărbatul preaiubit (Omul) din Iuda care era Viţa desfătării Lui. Lucrul acesta îl făcuse de cunoscut poporului Însuşi Tatăl cănd declarase din ceruri:

 

„Acesta este Fiul Meu Preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea“.

 

Lucrul acesta se întâmplă deoarece în planul Domnului era prevăzută o identificare, împlinire şi o înlocuire a Israelului cu Domnul Isus ca şi ultimul Cap de Legământ. Evanghelistul Matei confirmă cînd citează în sensul acesta pe profetul Osea:

 

 „Când era tânăr Israel, îl iubeam şi am chemat pe fiul Meu din Egipt.”(Osea 11.1).

,,Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: „Am chemat pe Fiul Meu din Egipt.” (Mat. 2.15).

 

Toate aceste lucruri se întâmplă deoarece Israelul nu a adus rodul cuvenit, a făcut struguri sălbatici şi Domnul îşi alege un alt popor care să aducă rodul cuvenit la timpul potrivit.

 

Pe fondul acesta în Ioan 15, El spune evreilor că Tatăl va îndepărta din El, pe orice mlădiţă care nu aduce rod şi pe oricare aduce rod, o curăţă, ca să aducă mai mult rod. Pe plan spiritual s-ar traduce: voi tot poporul Evreu care nu credeţi în Cristos (dacă cineva nu rămâne în Mine), veţi fi retezaţi şi aruncaţi afară la fel cum viticultorul face cu mlădiţa neroditoare. Odată tăiată ea se usucă şi ,,ei le adună şi le aruncă în foc şi sunt arse”.

 

Pe mlădiţele roditoare (neamul care va aduce roadele cuvenite) care rămân în Butucul de Vie (Isus din Iuda, Vița desfătării Lui), Tatăl care este asemuit cu un viticultor, le curăţă de lăstarii nefolositori ca să aducă şi mai multă roadă. În plan spiritual, El va folosi ,,cosorul” pentru curăţarea şi disciplinarea lor (Evrei 12. 5-11). Cosorul este cel care aduce cel mai mult rod într-o vie.

 

 

Concluzie:

 

 

Pilda vorbeşte despre rodire şi nu despre mântuire. Ea nu vorbeşte despre Adunare, de oameni mântuiţi care îşi pierd mântuirea datorită nevegherii lor sau de oameni mântuiţi care se ţin mântuiţi prin faptele lor bune.

 

Pilda vorbeşte de evreii care cred aducând rod rămânând neclintiţi prin credința în Cristos şi despre evreii care-L resping (la întâia Sa venire la ai Săi – Ioan.1:11) şi nu râmân în Cuvântul lui Dumnezeu făcând ,,struguri sălbatici în continuare”.

 

 

La evrei nu a găsit rod deoarece nu L-au primit pe Isus din Nazaret ca Mesia şi nu au rămas în Cuvântul Lui. Neamului (evrei + neamuri – Col.3:11), care rămâne în Cristos i se cere să aducă roadă deoarece la aceasta a fost rânduit:

 

,,Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi rod, şi roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.” (Ioan 15.16).

 

Cei credincioşi sunt îngrijiţi şi curăţaţi ca să aducă mai mult rod, cei necredincioşi tăiaţi şi aruncaţi în foc (anul 70 şi apoi focul veşnic unde este plânsul şi scrâşnirea din dinţi).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traducere folosită – G.B.V. București 2001: http://biblia.ro/